Emri: II – 043 Galeria Kombetare e Arteve

Viti i ndërtimit: 1954
Adresa: Bulevardi Dëshomrët e Kombit

Statusi: Monument Kulture Kategoria II

Gjendja aktuale: Institucion Publik – Galeria e Arteve

 

Galeria e Arteve është hapur për publikun në 11 janar 1954 në hapësirë tjetër nga ajo që ndodhet aktualisht.

Kufizohet nga të gjitha anët nga ndërtesa të tjera të tipologjive të ndryshme, në rastin e ish-Hotel “Dajti” apo dhe rrugë kryesore si Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” apo dhe Rr. “Murat Toptani”.

Muri rrethues ndodhet vetëm në pjesën lindore gjatë të cilës është mbi 2 metra ndërsa në pjesën jugore është me i ulët në një lartësi prej gjysmë metri.

Hapësira publike që është pjesë e oborrit të Galerisë Kombëtare të Arteve qëndron si një nga hapësirat me interesante në qytet duke krijuar një distance interesante nga Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” por dhe duke u lidhur me rrugën këmbësore Murat Toptani.  Gjatë viteve të fundit është vërejtur dhe degradimi i bimësisë karakteristike të kësaj hapësire publike kryesisht me palma të mbjella prej shume kohësh në atë zone duke krijuar një kontrast me pishat karakteristike të mbjella gjatë Bulevardit “Dëshmorët e Kombit” përgjatë regjimit fashist. Në pjesën perëndimore të kësaj hapësire përgjatë katër viteve të fundit është vendosur instilacioni “Reja” – “Cloud” vepër e arkitektit Sou Fujimoto.

Galeria Kombëtare e Arteve është inauguruar me 29 nëntor 1974 dhe u ndërtua nga viti 1973 deri ne vitin 1974 me autor Arkitekt/ Urbanistin Enver Faja.

Ndërtesa fillimisht është zhvilluar në objektin me pranë Bulevardit “Dëshmoret e Kombit” dhe ne vijim janë projektuar dhe hapësira të tjera shtesë në shërbim të Galerisë Kombëtare të Arteve nga Arkitekti Enver Faja.

Në periudhën 1998-2002 gjate të cilës drejtor i Galerisë ishte Gëzim Qëndro, hapësira e kafenesë në katin përdhe u transformua ne bibliotekën e Galerisë si dhe u riorganizua hapësira e brendshme e Galerisë, duke krijuar një vend të posaçëm për Arkivin, e cila tashmë ishte zgjeruar dhe kërkonte hapësira shtesë të nevojshme.

Në vitin 2009, në Galerinë Kombëtare të Arteve u bënë ndërhyrje dh investime të rëndësishme, të cilat konsistojnë në një rikonstruksion cilësor të hapësirave të brendshme dhe kthimit të tyre sa më pranë projektit origjinal të ndërtesës, si dhe konceptimit të një linje të re muzeale që i përgjigjet njohjes, edukimit dhe informimit artistik të publikut shqiptar dhe të huaj në nivele sa më të lartë.

Kliko mbi shenjën + për të lexuar informacionin

Pronari

Pronari aktual
Emër: Ministria e Kulturës

Pronari para 1944 (i origjines)
Emër: Nuk ka ekzistuar, Galeria e Arteve është hapur për publikun në 11 janar 1954 në hapësirë tjetër nga ajo që ndodhet aktualisht.

Përshkrimi i fasadës nga rruga

Veriore: Në tërësi ndërtesa është në gjende të mire nga të gjitha fasadat e saj. Kërkohet gjithsesi restaurim i fasadës në aspektin dekorativ duke përmirësuar teserinat karakteristike që ajo ka te cilat kanë filluar të shkëputen nga veshja e fasades.

Përshkrimi i fasadave te tjera:

Jugore: Në gjendje të mirë.

Lindore: Në gjendje të mirë.

Perendimore: Në gjendje të mirë.

Kufizohet nga të gjitha anët nga ndërtesa të tjera të tipologjive të ndryshme, në rastin e ish-Hotel “ Dajti” apo dhe rrugë kryesore si Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” apo dhe Rr. “Murat Toptani”.

 

Çatia:

Me solete prej betoni të paranderur në gjendje të mirë strukturore.

Muri rrethues

Muri rrethues ndodhet vetem në pjesën lindore gjatë të cilës eshtë mbi 2 metra ndërsa në pjesën jugore eshtë me i ulët në një lartësi prej gjysëm metri.

Oborri

Hapësira publike që eshtë pjesë e oborrit të Galerisë Kombëtare të Arteve qendron si një nga hapësirat me interesante në qytet duke krijuar nje distance interesante nga Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” por dhe duke u lidhur me rrugën këmbesore Murat Toptani.  Gjatë viteve të fundit eshtë verejtur dhe degradimi i bimesisë karakteristike të kesaj hapësire publike kryesisht me palma të mbjellura prej shume kohësh në atë zone duke krijuar një kontrast me pishat karakteristike të mbjella gjatë Bulevardit “Dëshmorët e Kombit” përgjatë regjimit fashist. Në pjesën perëndimore të kesaj hapësire përgjatë katër viteve të fundit eshtë vendosur instalacioni “Reja” – “Cloud” vepër e arkitektit Sou Fujimoto. 

Ndërhyrje të jashtligjshme

Jo

Ndërtimi

Galeria Kombëtare e Arteve eshte inaguruar me 29 nëntor 1974 dhe u ndërtua nga viti 1973 deri ne vitin 1974 me autor Arkitekt/ Urbanistin Enver Faja.

Nd7rtesa fillimisht eshtë zhvilluar në objektin me pranë Bulevardit “D֝ëshmoret e Kombit” dhe ne vijim janë projektuar dhe hapësira të tjera shtesë në sherbim të Galerisë Kombëtare të Arteve nga Arkitekti Enver Faja.

Restaurimet:

Në periudhen 1998-2002 gjate të ciles drejtor i Galerisë ishte Gëzim Qëndro, hapësira e kafenesë në katin përdhe u transformua ne bibliotekën e Galerisë si dhe u riorganizua hapësira e brëndshme e Galerisë duke krijuar një vënd të posaçëm për Arkivin e Galerisë e cila tashmë ishte zgjeruar dhe kërkonte hapesira shtesë të nevojshme

Rikonstruksionet:

Në vitin 2009 në Galerinë Kombëtare të Arteve u bënë ndërhyrje dhe investime të rëndësishme, të cilat konsistojnë në një rikonstruksion cilësor të hapësirave të brendshme dhe kthimit të tyre sa më pranë projektit origjinal të ndërtesës, si dhe konceptimit të një linje të re muzeale që i përgjigjet njohjes, edukimit dhe informimit artistik të publikut shqiptar dhe të huaj në nivele sa më të lart

Shembje:

Jo

Inspektimet nga organet e shtetit:

Po, pas tërmetit të datës 26 Nëntor 2019, eshtë hartuar një studim i plotë për të restauruar tërësisht objektin duke shtuar dhe hapësira të tjera për funksionimin më të mirë të tij nga subjekte të kontraktuara nga Ministria e Kultures.

Shënime:

Galeria e Arteve është hapur për publikun në 11 janar 1954 në hapësirë tjetër nga ajo që ndodhet aktualisht.

Kufizohet nga të gjitha anët nga ndërtesa të tjera të tipologjive të ndryshme, në rastin e ish-Hotel “Dajti” apo dhe rrugë kryesore si Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” apo dhe Rr. “Murat Toptani”.

Muri rrethues ndodhet vetëm në pjesën lindore gjatë të cilës është mbi 2 metra ndërsa në pjesën jugore është me i ulët në një lartësi prej gjysmë metri.

Hapësira publike që është pjesë e oborrit të Galerisë Kombëtare të Arteve qëndron si një nga hapësirat me interesante në qytet duke krijuar një distance interesante nga Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” por dhe duke u lidhur me rrugën këmbësore Murat Toptani.  Gjatë viteve të fundit është vërejtur dhe degradimi i bimësisë karakteristike të kësaj hapësire publike kryesisht me palma të mbjella prej shume kohësh në atë zone duke krijuar një kontrast me pishat karakteristike të mbjella gjatë Bulevardit “Dëshmorët e Kombit” përgjatë

regjimit fashist. Në pjesën perëndimore të kësaj hapësire përgjatë katër viteve të fundit është vendosur instilacioni “Reja” – “Cloud” vepër e arkitektit Sou Fujimoto.

Galeria Kombëtare e Arteve është inauguruar me 29 nëntor 1974 dhe u ndërtua nga viti 1973 deri ne vitin 1974 me autor Arkitekt/ Urbanistin Enver Faja.

Ndërtesa fillimisht është zhvilluar në objektin me pranë Bulevardit “Dëshmoret e Kombit” dhe ne vijim janë projektuar dhe hapësira të tjera shtesë në shërbim të Galerisë Kombëtare të Arteve nga Arkitekti Enver Faja.

Në periudhën 1998-2002 gjate të cilës drejtor i Galerisë ishte Gëzim Qëndro, hapësira e kafenesë në katin përdhe u transformua ne bibliotekën e Galerisë si dhe u riorganizua hapësira e brendshme e Galerisë, duke krijuar një vend të posaçëm për Arkivin, e cila tashmë ishte zgjeruar dhe kërkonte hapësira shtesë të nevojshme.

Në vitin 2009, në Galerinë Kombëtare të Arteve u bënë ndërhyrje dhe investime të rëndësishme, të cilat konsistojnë në një rikonstruksion cilësor të hapësirave të brendshme dhe kthimit të tyre sa më pranë projektit origjinal të ndërtesës, si dhe konceptimit të një linje të re muzeale që i përgjigjet njohjes, edukimit dhe informimit artistik të publikut shqiptar dhe të huaj në nivele sa më të lartë.

Informacione

Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë, Albania

Ndërlidhje
Citizen Channel

Citizens Channel është një media që ka për qëllim të promovojë zhvillimin e gazetarisë qytetare në Shqipëri dhe të fuqizojë zëra të përgjegjshëm, në përputhje me vlerat e një shoqërie gjithë pranuese dhe tolerante, në respektim të lirive e të drejtave themelore të njeriut.

Regjistrohu

You don't have permission to register